Våra Ordningsregler

Visa hänsyn till dina grannar – tänk på att du bor i ett fler familjs hus med grannar runt omkring dig och alla har inte samma vanor som du. Med grannar vägg i vägg så måste du också förstå att dina grannar kanske inte är knäpptysta eller går och lägger sig vid samma tid som du själv. Vid störning kontakta den som stör och prata om problemen. Oftast brukar man kunna lösa saker och ting på plats. I annat fall vänd er till styrelsen för vidare hjälp.
Natt tystnad – Dämpa ljud efter klockan 21.00. Den regel som föreningen tillämpar är att det ska vara ”tyst” mellan klockan 21.00 och 07.00 på vardagar. Helger mellan 22.00 och 09.00. Om du har fest, informera dina närmaste grannar och visa hänsyn om det blir sent. Tänk också på att det kan upplevas besvärande för grannar om du har fest varje helg eller liknande.
Spring inte i trapphus och på loftgångar, prata inte högt, slå inte i dörrar under sen kväll/natt.
Spela inte hög musik med öppna altandörrar/fönster, så att grannar ofrivilligt måste lyssna på ditt musikval.
När du borrar eller spikar så låter det inte bara in till närmsta granne utan även till andra i ditt hus. Sådana störande arbeten får därför endast utföras vardagar 07:00- 21:00, lördag och söndag mellan 10.00-19.00. På helgdagar (julafton, juldagar, nyårsafton, nyårsdagen, långfredag, påskdagar mm) så råder det total förbud att utföra arbeten av dessa slag.
Vid renovering av toaletter och våtutrymmen ska tätskiktet inspekteras av styrelsen och förvaltare från HSB innan nytt ytskiktet läggs på av entreprenör. Det är av stor vikt att allt arbete som sker i våtutrymmen utförs av en fackman med våtrumscertifikat.
Inglasning av balkong/uteplats får endast ske efter tillstånd av styrelsen och avtal med Pargas. I avtalet anges villkoren för inglasningen.
Uteplats/balkong håll snyggt – för dessa är inget extra förvaringsutrymme. Sköt om skärmen mellan uteplatser och balkonger. Dessa ska stå rakt och vara väl förankrat. Vid skador gör en felanmälan för att undvika större skador. Växter och prydnadssaker för inte hänga på utsidan av balkongen. Uteplatsen får ej utvidgas med egna saker eller växter och passage genom buskar och blommor är inte tillåtet.
Det är inte tillåtet att spela fotboll mellan husen. Använd fotbollsplanen eller de stora gräsytorna på Järvafältet.
Trapphus, källare och loftgångar får inte användas för cyklar, barnvagnar, skräp etc. Separata regler finns för dessa utrymmen.
Uthyrningslokaler – Pargas har tre lokaler för övernattning och en träfflokal för mindre fester. Bokningen sker via Internet eller besök på jouren onsdagar 119:00-19.30. Alla lokaler har egna ordningsregler som finns uppsatta i lokalerna och dessa skall följas.
Snickarboden –Får endast användas av våra medlemmar, ungdomar under 18 år får endast använda snickarboden i närvaro med myndig medlem. Pargas ansvarar inte för några personskador som kan uppstå i vid användande av snickarboden.
Bästa sättet att undvika inbrott är att man bryr sig och visar solidariskt ansvar så håll ögonoch öron öppna samt alla portar stängda Det innebär att vara uppmärksam om vilka som rör sig på föreningens mark.
Våra gårdar – Infart och P-förbud gäller generellt på alla gårdar. Vid transport av tunga och skrymmande föremål kan styrelsen ge dispens för infart med max en större personbil. Nyckel hämtas då på Jouren i styrelselokalen M26. Vid hämtningen av nyckel får man regler om vad som gäller. Hundar får ej rastas på gårdarna
Avfall/skräp/cigarettfimpar lägges papperspellarna och askkoppar som finns utanför husen.
Rökförbud gäller i alla gemensamma utrymmen såsom tvättstugor och uthyrningslokaler, trapphus, hissar och källare samt i anslutning till våra portar.
Hushållssopor och annat avfall slängs i sopnedkasten i våra trapphus i väl försluta påsar. Läcker påsen så skall man torka upp efter sig sedan man slängt soppåsen.
Miljörummet – Avfall skall sorteras på fraktioner enligt anslag. Byggavfall, matavfall, färger mm, vitvaror, stora TV apparater, möbler mm får aldrig läggas i miljörummet.
Notera: Endast avfall som ryms i kärlen får lämnas i miljörummet och det är absolut förbjudet att lägga avfall utanför dörren in till miljörummet.
Pargas har fyra varmgarage med totalt 109 bilplatser. Dessa platser hyrs endast ut till våra medlemmar. All uthyrning sker via HSB Akalla kontoret och det finns en kölista som de administrerar. Biltvätt och spolning av vatten är inte tillåtet. Separata regler gäller för våra garage.
Det finns en tvättstuga i varje hus placerade i M8, 14, 20 och 26 samt en grovtvättstuga på baksidan av huset M14. Bokningen kan ske via bokningstavlor i varje tvättstuga eller via vår hemsida www.pargs.se. Max tvätt pass är f.n. 8 per månad i tvättstugorna och 2 per månad i grovtvättstugan. För att undvika konflikter är det är av största vikt att tvätt passen respekteras.
Efter avslutande av tvätten skall tvättstugan inkl. maskinutrustningen städas väl enligt instruktion i tvättstugan. Bristande städning kan leda till avstängning från att använda tvättstugorna.
Tvätta/ torktumla inte efter klockan 21.00 eller före 07:00 på vardagar (09.00 på helger). Undvik att använda diskmaskinen på sen kvällen eller nattid.
Håll portarna låsta så är det svårare för obehöriga att komma in i fastigheterna.

Styrelsen

Se noga till att:

 • Cyklar och föremål i cykelställ är försedda med namn och adress
 • Allt som kastas i sopnedkasten skall vara i lagom stora påsar. Tar det emot när Du försöker få ner påsen i sopnedkastet så är den för stor
  Påsen skall vara väl ihopknuten. Lösa pizzakarttonger och för stora påsar kan ställa till kostbara stopp i sopsugen.
 • Glas bör läggas i iglon vid ICA.
 • Lägg tidningar i pappersåtervinningen vid ICA.
 • Större föremål lämnas enligt anvisning av fastighetsskötarna.
 • Tänk på att klapprande av träskor inom fastigheten kan i störa
 • Se till att Era husdjur inte stör grannar genom att skälla/ föra oljud eller förorenar i trapphus/loftgångar
 • DET ÄR FÖRBJUDET att rasta hundar eller katter i planteringar, sandlådor eller på gångbanor.

Regler för Grovsopor:

 • Våra grovsoprum är stängd sedan 1 januari 2007.
 • För källsorterad avfall har Brf Pargas öppnat ett miljörum på Mariehamnsgatan 16
 • Lägg avfallet i därför avsedda behållare. Inget avfall på golvet, tack !
 • För allas trevnad – håll snyggt i och utanför miljörummet
 • Hyresgäster ( företag- och daghem ) har egen avfallshantering. De skall ej använda föreningens miljörum eller behållare.

Följande kan läggas i miljörummet :

Klicka för Mera Info

 • Källsorterade förpackningar, lampor, lysrör, småbatterier
 • Wellpapp och kartong ( Absolut ej bland pappersinsamlingen)
 • Emballage för livsmedel ex. mjölkkartonger
 • Färgat och ofärgat glas
 • Elektronikavfall med max storlek en normal TV.
 • Brännbart och icke brännbart grovavfall för eftersortering. Detta skall vara i småbitar så att de får plats i behållarna t..ex isolering, brädbitar och bitar av byggskivor.
 • Annat avfall i småbitar så det får plats i behållarna.

Detta får aldrig lämnas i miöljörummet
( Lämnas ex. till ÅVC i Lövsta eller Bromma )

 • Kyl, frys, TV, tvättmaskiner mm – måste lämnas till återvinningsstation i Lövsta eller Bromma. Bäst är att låta den affär där Ni köpt den nya maskinen återta den gamla..
 • Batterier och Färgburkar lämnas till ÅVC i Lövsta eller Bromma eller till en bensinstation som tar emot denna typ av avfall.
 • Skrymmande och grövre byggavfall, ex. golvmattor, parkett och köksinredningar lämnas till ÅVC i Lövsta eller Bromma
 • Absolut inget hushållsavfall i grovsoprummen – stor risk för sanitära problem med bl.a. råttor.

Regler för Tvättstugorna

För den allmänna trivseln håll tvättiderna och gör rent i maskiner och tvättstugorna när Ni är klara med Er tvätt. Det skall vara utrymt och städat när nästa tvättid börjar. Det finns inget annat som har lika stor risk för dålig grannsämja än dåligt följda regler i tvättstugorna. Vår tvättutrustningen är utrustad med olika typer av skydd. Dessa skydd är till för att barn inte skall skadas i tvättstugorna. Tänk också på att en tvättstuga inte är en lekplats.

Bokning av tvättider Kan ske via vår hemsida eller genom att besöka tvättstugan och boka på den elektroniska tavlan som finns där. För bokning på tavlan behövs låsbrickan för tvättstugan för att komma in samt för att öppna bokningen. För bokning via Internet krävs användar-id och lösenord. Saknar Ni detta vänligen kontakta styrelsen under Jouren. Styrelsen vill poängtera att det är förbjudet att använda någon annans låsbricka vid bokning av tvättstugan än den som tillhör lägenheten. Man kan endast använda den tvättstuga som finns i de hus där man bor. För grovtvättstugan använder man samma låsbricka som till den vanliga tvättstugan.

Tvättider För att reducera störningarna för de som bor ovanför och intill tvättstugorna har vi begränsat tvättiden under lördagar och söndagar. Tvättning får därför ske under följande tider:

Ordinarie tvättstugor Måndag – Lördagar 07-22   Söndagar 10-19

Grovtvättstugan  Måndag – Lördagar 08-21    Söndagar 10-17

Endast för boende i Brf Pargas Har förekommit att personer som ej bor i Brf Pargas har använt våra tvättstugor – vilket är helt förbjudet. Att så kan ske beror dels på piratkopierade nycklar – men de kan även beror på att någon boende lånar ut sin nyckel – vilket är totalt förbjudet.

Summering

 • Torka bort allt överflödigt tvättmedel från maskinerna
 • Endast den bokningscylinder (låskolv) som tillhör lägenheten får användas för att boka tvättider. Tyvärr finns de andra bokningscylindrar i omlopp inom Brf Pargas.
 • Bokad tid förfaller om tvättstugan ej tagits i besittning inom 30 minuter efter utsatt tid.
 • Bokningscylindern (låskolven) får ej sitta kvar efter avslutat tvättpass.
 • Luddfiltret på torktumlaren skall ovillkorligen rengöras efter varje användning .
 • Se upp så Ni inte tar redan bokade maskiner/tvättpass. Tvättstugan skall städas efter varje avslutat tvättpass.
 • Tvättstugan skall vara städad och utrymd när tiden för tvättpasset är utgången.
 • Kläder och andra personliga saker får ej lämna kvar efter avslutat tvättpass.
 • Tvättstugorna får endast användas av boende i Brf Pargas.